Tuesday, July 19, 2005

اعتدال

زیاده از حد بی روح مباش وبگذاز قوه شخصیت تو راهنمای تو باشد. عمل را با سخن و سخن را با عمل با رعایت این نکته هماهنگی ببخش. بکوش که از حد تعادل طبیعی خارج نشوی........ اگر کسی در این کار سستی یا اغراق بورزد اگر چه افراد ناشی را میخنداند نمی تواند اشخاص با تمیز را متاثر سازد

هین چند کلمه اگه اشتباه نکنم از شکسپیره که جایی یادداشت کرده بودم
از صبح که از خواب پا میشید تا شب با چند نفر این مدلی برخورد دارین؟

No comments: