Monday, June 22, 2009

Iran NEED your helpThanks to all, for your support.


1 comment:

Anonymous said...

دو اطلاعيه با امضای حاميان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که در تهران پخش شده است
خلاصه ای از بيانيه مهم مردم معترض تهران به نمايندگی از مردم معترض سراسر ايران

اين روزها شاهد ذبح عدالت در مسلخ مصلحت انديشی بوده و هستيم.
آری اين روزها شاهد ريخته شدن خون مردم حق طلب ايران در کوچه ها و خيابان ها هستيم. شايد بسياری از مردم که از ديدن اين صحنه ها احساس وظيفه ميکنند نمی توانند با حضور در کوچه و خيابان فرياد دادخواهی سردهند.
ما آرام نخواهيم نشست هر شب در تمام ميادين تهران دست به اعتراض خواهيم زد .
اين اعتراض ها به زودی فروکش نميکند .
ما انتقام خون همه کشته شدگان را خواهيم گرفت .
مردم ايران به پا خيزيد و به ما بپيونديد.
ما مخالف نظام و اسلام نيستيم .
ما از خود شما هستيم , ما همه مسلمانيم , ايرانی هستيم.
ما خواهان آزادی در مقابل ابراز اعتراض خود هستيم .
حرف ما چيز ديگريست . به حرفهای ما گوش کنيد.
ما تا کی بايد ساکت بنشينيم و نتوانيم اعتراض کنيم ؟
چرا اعتراض ما را به اسلام و خدا نسبت می دهند ؟
کسی با اسلام مخالف نيست کسی با نظام مخالف نيست اين را همه ميدانند .
چرا انتقاد از نوع عملکرد نظام را نوعی مخالفت با نظام و اسلام می دانيد ؟
يعنی ما نمی توانيم از حکومت خود انتقاد کنيم ؟
چرا ما نمی توانيم بگوييم رای ما چه شد ؟
چرا ما نمی توانيم بگوييم چرا مردم را می کشيد ؟
چرا هرکسی که حرف حق می گويد يا دستگير می کنيد يا می کشيد ؟
و هزاران چرای بی جواب ديگر ....
کی اسلام گفته بخاطر قدرت کشتار راه بياندازيد ؟؟
اين ظلم است ظلم .
دوباره اعلام می کنيم چرا انتقاد از نوع عملکرد نظام را نوعی مخالفت با نظام و اسلام می دانيد ؟
چرا همه چيز بايد به پای اسلام تمام شود .
امام حسين برای چه قيام کرد و کشته شد ؟؟؟
اسلام دين صلح است دين دوستی برادری نه برادر کشی
شما عدالت خود را با عدالت علی مقايسه می کنيد لعنت بر شما ها که دين مقدس اسلام را از بين برديد
از خون شهدا بترسيد که آه آنها گريبان شما را خواهد گرفت .


ما آرام نخواهيم نشست هر شب در تمام ميادين تهران دست به اعتراض خواهيم زد .
اين اعتراض ها به زودی فروکش نميکند .
ما انتقام خون همه کشته شدگان را خواهيم گرفت .

تظاهرات و راهپيمايی عظيم و خود جوش مردمی در اعتراض به سرکوب و کشتن مردم
از ميدان انقلاب و خيابانهای منتهی به ميدان آزادی به سمت ميدان آزادی
هر روز از ساعت ۵ بعد از ظهر به بعد

و روز سه شنبه دوم تيرماه؛ روز اعتصاب سراسری در ايران
اين مطالب را به هر نحوی انتشار داده و به گوش همگان برسانيد .

لطفا اين خبر را از طريق تلفن يا حضوری، به نزديکان خود در سراسر ايران اطلاع دهيد.


والسلام علی من التبع الهدی

مردم معترض تهران
حاميان ميرحسين موسوی
حاميان مهدی کروبی
-------------------------------------------


تظاهرات و راهپيمايی عظيم و خود جوش مردمی در اعتراض به سرکوب و کشتن مردم
از ميدان انقلاب و خيابانهای منتهی به ميدان آزادی به سمت ميدان آزادی
هر روز از ساعت ۵ بعد از ظهر به بعد

و روز سه شنبه دوم تيرماه؛ روز اعتصاب سراسری در ايران


والسلام علی من التبع الهدی

مردم معترض تهران
حاميان ميرحسين موسوی
حاميان مهدی کروبی

اين مطالب را به هر نحوی انتشار داده و به گوش همگان برسانيد .