Friday, June 19, 2009

یک تصویر زیبا


این تصویری بود که من رو ترکوند.


1 comment:

Anonymous said...

نوری زاده در العربیه : موسوی من فردا با غسل شهادت در راهپیمایی شرکت میکنم.