Sunday, June 28, 2009

رکورد وقاحت

1 comment:

Anonymous said...

خوبه این شبهه مطرح بشه پس دکتر بهشتی رو هم شما کشتید!