Sunday, June 21, 2009

از آمستردام


شب گذشته حدود 500 نفر در میدان بورس آمستردام، به نشان همبستگی با اعتراضات مردم در ایران ویاد بود شهدای روزهای گذشته، با شمع و مشعل روشن، شب را به صبح رساندند. این تجمع امروز، یکشنبه، درمقابل کاخ صلح (دادگاه لاهه) شهر "لاهه" ادامه دارد.

2 comments:

Anonymous said...

تحصن در میدان 7 تیر

بنا بر گزارشها و تماسهای مردم با همدیگر امروز اولین تحصن در میدان 7 تیر - مردم در کف خیابان, شمع به دست می نشینند, تو درسوگ دخترایران ندا، چه میکنی؟!(برای گرامی داشت خاطره شهیدان دیروز و جند روز اخیر ) از ساعت 4 بعد از ظهر دیدار ما میدان 7 تیر. همه به سمت ۷ تیر برای تحصن. خبر رسانی کنید.

Anonymous said...

تحصن در میدان 7 تیر

بنا بر گزارشها و تماسهای مردم با همدیگر امروز اولین تحصن در میدان 7 تیر - مردم در کف خیابان, شمع به دست می نشینند, تو درسوگ دخترایران ندا، چه میکنی؟!(برای گرامی داشت خاطره شهیدان دیروز و جند روز اخیر ) از ساعت 4 بعد از ظهر دیدار ما میدان 7 تیر. همه به سمت ۷ تیر برای تحصن. خبر رسانی کنید.