Thursday, March 13, 2008

آقایون حسود

قابل توجه خانمهایی که دوست دارن پارتنرشون "حسود" باشه .... عرض شود که بهتره دور آقایون قد بلند رو خط بکشید. ظاهرا قد بلند، در آقایون نشان هر چی که باشه، نشان حسادت نیست. اینکه من حسود نیستم، برام تازگی نداشت ولی اینکه بخاطر قد بلند حسود نیستم؟ ..... برام تازگی داشت. در هر حال این نتیجه تحقیقی بود که در هلند و اسپانیا روی 549 نفر مرد و زن انجام شد. آقایون قد بلند کمتر گرفتار حسادت هستند. برای خانمها وضع کمی فرق میکنه. اینبار خانمهایی با قد متوسط هستند که با حسادت غریبی میکنند.

No comments: